HYUK EMOTICON(?) KKKKKK1 year ago at 10:50am with 75 notes | #VIXX #kpop #Sanghyuk #hyuk #han sanghyuk #cute #magnae #vixx file #V.I.X.X #vixx hyuk